دپارتمان های آموزشی

مشاوره و هدایت تحصیلی (مهت)

Educational Guidance

کد نویسی

coding

ارزیابی ضرایب هوشی

Intelligence Quotient

محاسبات پیشرفته ریاضی

Advanced Mathematical Computing

مکعب روبیک

Rubic Cube

زبان انگلیسی

English language

ریاضیات انگشتی

Finger mathematics

سازه های ماکارونی

Macaroni structures

ماکت سازی

Replica

برنامه ریزی کنکور

Entrance exam