ثبت نام دوره های تربیت مدرس

ارزیابی ضرایب هوشی (Intelligence Quotient)
کد دورهنام درسنام استادتاریخ شروعساعت/روز تشکیل کلاسپیش‌نیازمدتقیمت/تومان 
1002دوره کامل مربیگری ارزیابی ضرایب هوشیسرکار خانم فلاح۱۳۹۸/۰۹/۰۷سه شنبهندارد۳روزه۵۰۰۰۰۰ ثبت نام آنلاین
1003دوره کامل مربیگری ارزیابی ضرایب هوشیسرکار خانم فلاح۱۳۹۸/۱۰/۰۳سه شنبهندارد۳روزه۵۰۰۰۰۰ ثبت نام آنلاین
1004دوره کامل مربیگری ارزیابی ضرایب هوشیسرکار خانم فلاح۱۳۹۸/۱۱/۰۱سه شنبهندارد۳روزه۵۰۰۰۰۰ ثبت نام آنلاین
1005دوره کامل مربیگری ارزیابی ضرایب هوشیسرکار خانم فلاح۱۳۹۸/۱۲/۰۶سه شنبهندارد۳روزه۵۰۰۰۰۰ ثبت نام آنلاین
1010دوره کامل مربیگری ارزیابی ضرایب هوشیسرکار خانم فلاح۱۳۹۸/۱۲/۱۹دوشنبهندارد۴روزه۵۰۰۰۰۰ ثبت نام آنلاین
محاسبات پیشرفته ریاضی (Advanced Mathematical Computing)
کد دورهنام درسنام استادتاریخ شروعساعت/روز تشکیل کلاسپیش‌نیازمدتقیمت/تومان 
1007دوره کامل جمع و تفریق محاسبات پیشرفتهسرکار خانم فلاح۱۳۹۸/۰۹/۲۵دوشنبهندارد۴روزه۵۰۰۰۰۰ ثبت نام آنلاین
1008دوره کامل جمع و تفریق محاسبات پیشرفتهسرکار خانم فلاح۱۳۹۸/۱۰/۲۳شنبهندارد۴روزه۵۰۰۰۰۰ ثبت نام آنلاین
1009دوره کامل جمع و تفریق محاسبات پیشرفتهسرکار خانم فلاح۱۳۹۸/۱۱/۲۸شنبهندارد۴روزه۵۰۰۰۰۰ ثبت نام آنلاین
1013دوره کامل ضرب و تقسیم محاسبات پیشرفتهسرکار خانم فلاح۱۳۹۸/۱۰/۲۳دوشنبهدارد۴روزه۵۰۰۰۰۰ ثبت نام آنلاین
1014دوره کامل ضرب و تقسیم محاسبات پیشرفتهسرکار خانم فلاح۱۳۹۸/۱۱/۲۸دوشنبهدارد۴روزه۵۰۰۰۰۰ ثبت نام آنلاین
1015دوره کامل ضرب و تقسیم محاسبات پیشرفتهسرکار خانم فلاح۱۳۹۸/۱۲/۱۹سه شنبهدارد۴روزه۵۰۰۰۰۰ ثبت نام آنلاین
مکعب روبیک (Rubic Cube)
کد دورهنام درسنام استادتاریخ شروعساعت/روز تشکیل کلاسپیش‌نیازمدتقیمت/تومان 
1017دوره مربیگری مکعب روبیک3در3سرکار خانم فلاح۱۳۹۸/۰۹/۲۵دوشنبهندارد۴روزه۵۰۰۰۰۰ ثبت نام آنلاین
1018دوره مربیگری مکعب روبیک3در3سرکار خانم فلاح۱۳۹۸/۱۰/۲۳دوشنبهندارد۴روزه۵۰۰۰۰۰ ثبت نام آنلاین
1019دوره مربیگری مکعب روبیک3در3سرکار خانم فلاح۱۳۹۸/۱۱/۲۸دوشنبهندارد۴روزه۵۰۰۰۰۰ ثبت نام آنلاین