تقویم آموزشی

ارزیابی ضرایب هوشی (Intelligence Quotient)
هنوز دوره ای در این دپارتمان درج نشده است
محاسبات پیشرفته ریاضی (Advanced Mathematical Computing)
هنوز دوره ای در این دپارتمان درج نشده است
مکعب روبیک (Rubic Cube)
هنوز دوره ای در این دپارتمان درج نشده است