حمایت سازمان فکر به فکر از مخترعین

حمایت سازمان فکر به فکر از مخترعین (مطالب جدید)

حمایت سازمان فکر به فکر از مخترعین

رئیس سازمان عنوان کرد: تا جایی که بتوانیم کمک می‌کنیم که مخترعین از کشور خارج نشوند و بتوانند اختراعات خود را در داخل کشور به ثبت و تولید برسانند...

رئیس سازمان عنوان کرد: تا جایی که بتوانیم کمک می‌کنیم که مخترعین از کشور خارج نشوند و بتوانند اختراعات خود را در داخل کشور به ثبت و تولید برسانند که این کار با هدف اشتغالزایی است.

استاد علی پور عنوان کرد: نباید در اجرای پروژه‌های علمی دستمان را جلوی بیگانه‌ها دراز کنیم بلکه باید در داخل کشورمان کسانی که ایده دارند حمایت شوند تا نتیجه خوبی حاصل شود.

وی خاطرنشان کرد: سازمان های متعددی در دنیا کار می‌کند و تمام نوابغ کشورهای ما و امثال ما را جذب می‌کند و تولیدات خود را به صورت فرآورده به کشورهای دیگر می‌فروشند.

ایشان تصریح کردند:  یکی از اهداف اصلی ما جلوگیری از خروج نوابغ از کشور و برنامه‌ریزی برای آنها است.