استاد سید محمد حسین شهریار

استاد سید محمد حسین شهریار (مطالب جدید)

استاد سید محمد حسین شهریار

وارد دانشکده پزشکی شد و به تحصیل طب پرداخت اما به زودی دریافت که در این زمینه نبوغی در او نیست و با شجاعت پزشکی را رها کرد...

یکی از مثالهای خوب در این زمینه شاعر معروف محمد حسین شهریار باشد. همه می دانیم

که شهریار با قریحه و استعدادشاعری وارد دانشکده پزشکی شد و به تحصیل طب پرداخت اما

به زودی دریافت که در این زمینه نبوغی در او نیست و با شجاعتپزشکی را رها کرده به شاعری

پرداخت حال تصور کنیداگر او به هر دلیلی این کار را نمی کرد و اصرار داشت در زمینه ای که نبوغ

( مزیت نسبی) ندارد تحصیل کند.یقینا امروز اثری از نام او نبود و حداکثر وی پزشکی گمنام بود که

در زمانه گذشته طبابت می کرد همچون بسیاری از هم دوره ای های وی، اما او فردخوش اقبال و

البته جسوری بود که توانست نبوغ خود را کشف کند و به شاعری بپردازدو امروز یکی از مفاخر

کشور گردد. از این دست افراد در سراسر جهان بسیارندکه البته اندکی از آنان با کشف نبوغشان

و جسارت در تغییر رشته توانسته اند ماندگار شوند . لیکن اکثر افراد از این شانس یعنی کشف نبوغ

محروم مانده و اگر هم این اتفاق بیفتد دیگر دیر شده و راه بازگشتی نیست چنانکه در ادبیات تمثیلی

خود از قول سعدی داریم که: آن زمان که می توانستم نمی دانستم و حال که می دانم نمی توانم"