وقت تلف نکنیم

وقت تلف نکنیم (مطالب جدید)

وقت تلف نکنیم

اگر ما مهارتی را یاد بگیریم که کاربردی نباشد و مشکلی از ما و جامعه که در آن زندگی می کنیم را حل نکند آن دیگر نامش مهارت نیست وقت تلف کردن است...

ما در جهانی زندگی می کنیم که موفقیتمان در پس برآورده کردن نیاز های جامعه ای است که در آن زندگی می کنیم

برای برآورده کردن نیازهای جامعه باید به سراغ مهارت ها برویم ، حال چه نوع مهارتی ؟ ما می توانیم هر نوع مهارتی 

را یاد بگیریم اما آیا آن مهارت کاربردی است؟ یعنی با یادگیری آن مهارت می توانیم نیاز جامعه را برطرف کنیم؟پس ما

اگر مهارتی را یاد بگیریم که کاربردی نباشد و مشکلی از ما و جامعه که در آن زندگی می کنیم را حل نکند آن دیگر 

نامش مهارت نیست وقت تلف کردن است .