الگو های اشتباه در حوزه هوش

الگو های اشتباه در حوزه هوش (مطالب جدید)

الگو های اشتباه در حوزه هوش

اما همه این روشها و روش مادام مونته سوری فقط ناظر بر شکوفا نمودن بخشی از خلاقیتها است و حال آن که در روش سازمان فکر به فکر موضوع خلاقیت نیست...

استاد علی پور در همایش کشوری هوش ابزاری مهم برای موفقیت می گوید:

در جهان بالغ بر شصت سال است که چنین سازمانی تحت عنوان سازمانهای سنجش استعداد

یا Talent Childcare Centerو  Mensaیا عناوین مختلف بوجود آمده و از 3 ساالگی کودکان را

استعداد یابی )آینده یابی) می نمایند شاید در این زمینه بتوان شوروی سابق را به جهت

تفکر کمونیستی حاکم بر آن پیشرو دانست به نحوی که مشهور بود ژیمناست ها یا سایر

ورزشکاران و مدیران یا حتی فضا نوردان شوروی سابق از کودکی مورد شناسائی قرار گرفته

و تحت آموزش قرار می گرفتند. در این سوی دیوار آهنین در کشورهای بلوک غرب نیز از

دیر باز به این مهم اهتمام ورزیده شده و مدارس فوتبال و مدارس نظامی از کودکی به شناسائی

مخاطبین مستعد خود می پردازند به نحوی که در این زمینه دهها نرم افزار و آزمون

و روش استاندارد طراحی گردیده است تا جایی که از برخی از این آزمونها در روشهای نوین

تجارت الکترونیک نظیر CRM نیز بهره گرفته می شود.

این قبیل سازمانها در جهان متعددند لیکن به عنوان نمونه می توان به :

Children's Talent Education Centre که با منشاء ژاپنی در سراسر جهان شعبه دارد

و یا American talent agency که با منشاء آمریکائی در جهان فعالیت می نماید و یا

به نسخه های اروپائی آن نظیر British Talent و یا دانشگاه کودکان آلمان در شهر

ووپرتال اشاره نمود . اما همه این روشها و روش مادام مونته سوری فقط ناظر بر شکوفا

نمودن بخشی از خلاقیتها است و حال آن که در روش سازمان فکر به فکر موضوع خلاقیت

نیست بحث بر روی شناخت نقاط قوت ، نقاط ضعف و طیف یادگیری افراد است و تا زمانی

که اینها مشخص نشوند خلاقیت و یا هر نوع مهارت دیگر معنا پیدا نمی کند.