اختراعات و ایده های خود را ارسال کنید

اختراعات و ایده های خود را ارسال کنید

حمایت مادی و معنوی شوید

 

نوابغ ، مخترعین و ایده پرداز ها می توانند با ارسال مستندات تصویری ، کتبی و (گواهینامه در صورت داشتن)

به همراه تکمیل فرم ادعانامه به نشانی ( nia@irantot.ir ) و در صورت حائز شرایط شدن

از حمایت مادی و معنوی سازمان بهرمند شوند.

 

 

توجه داشته باشید فرم های ارسالی و موارد کتبی به صورت تایپ شده و خوانا ارسال گردد.

 

 

باتشکر از ارتباط شما

واحد آموزش