اهـداف

اهداف:

 

1- ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی
 
2- نهادینه نمودن ارزشهای اسلامی  
 
3- تدوین و ایجاد الگوئی ملی و جهانی
 
4- تحقیق میدانی و آمارگیری از جامعه هدف
 
5- تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  
 
6- کمک به مراکز پژوهشی و آموزشی کشور
 
7- ایجاد یک سیستم پرورشی و آموزشی برای کشور عزیزمان ایران
 
8- یافتن توانایی های کلی از کودکان و ارایه آن به  خانواده ها و جامعه
 
9- اطلاع رسانی دستاوردهای تحقیقی و ارائه آن به مراکز ذیربط یا علاقمند
 
10- کشف نبوغ ، نقاط قوت ، نقاط ضعف و استعداد کودکان و نوجوانان کشور