در یک نگاه


 

موسسه علمی آموزشی فکرآفرین هوشمند خلاق- برند فکر به فکر یک مرکز ارزیابی و ارتقای توانایی و قدرتمند سازی ضرایب ده گانه

هوشی می باشد که پس از برگزاری چند دوره مقدماتی و آزمایشی طی دو سال و برایند نتایج موفقیت آمیز در بهار ۹۵ رسما با عنوان

فوق ثبت شده است.

رسالت این موسسه ارزیابی ضرایب ده گانه هوشی و فعال سازی دو ژن M1 و M3 در کودکان ۵ تا ۱۲ سال در طی دوره ۹ ماهه

 می باشد. که پس از آن منجر به شناخت کامل کودک از توانمندی های هوشی و استعدادهایش می شود و امکان انتخاب

مسیر آموزشی را برای اولیا و کودکان میسر می سازد و همچنین کمک می کند کودکان در مسیری هدفمند تعلیم دیده و از هرز

رفتن توان و انرژی آنها در مسیرهای آموزشی بی ربط با ضرایب هوشی شان جلوگیری شود.